شتابدهنده سوشیانت

سوشیانت در راستای تقویت اکوسیستم کسب و کارهای نوپا و نوظهور و استفاده از پتانسیل دانشگاهی کشور و همچنین ایجاد ارتباط کارآفرینی محور بین دانشگاه و صنعت در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی واحد کرج شکل گرفته است.

ثبت درخواست استقرار

زمینه های فعالیت

مدیریت پسماند شهری و صنعتی

صنعت و معدن

ساخت مصالح ساختمانی نوین

هوشمند سازی شهری

زنجیره بلوکی

فین تک